Неделя 25, Август 2019г.

      

Училищен учебен план за I  клас, дневна форма на обучение,

въз основа на рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование

 

  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ», ГР. ХАСКОВО

 

 

УТВЪРЖДАВАМ,

           ДИРЕКТОР:.............

           /МАРИЯ ДЕЛЧЕВА/

  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

І. А клас

 

Учебна 2017/2018 година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Организация на учебния ден: полудневна организация на една смяна

   

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС (протокол № 14/ 05.09.2017 г.), съгласуван е с обществения съвет към училището (протокол №7/11.09.2017 г.)  и е утвърден със заповед № 399-1/14.09.2017 г. на директора на училището

 

 І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

Начален етап

І клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

 

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

 

 

Български език и литература

7

 

224

Математика

4

 

128

Околен свят

1

32

 

Музика

2

64

 

Изобразително изкуство

2

 

64

Технологии и предприемачество

1

32

 

Физическо възпитание и спорт

2

64

 

Общо за раздел А

19

608

 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

Годишен брой часове за раздел Б

/съгласно рамковия учебен план/

3

96

 

Български език и литература

2

64

 

Математика

1

32

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Годишен брой часове за раздел В

0

0

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

/при вземане предвид на действително разпределените часове от раздел В/

22

704

  

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1.      Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование  (Приложение №1 към Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).

2.      Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика, минифутбол, минихандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план и Заповед № РД–09–1111 от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за  организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности.

3.      Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4.      В І клас, в часа на класа, в съответствие със Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със заповед № Р09-1289/31.08.2016 г.на министъра на образованието и науката. Часовете по безопасност на движение по пътищата се провеждат, както следва: І срок – 8 часа, ІІ срок – 8 часа.

 

 

 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ», ГР. ХАСКОВО

(пълно наименование на училището, населено място)

 

 УТВЪРЖДАВАМ,

           ДИРЕКТОР:.............

           /МАРИЯ ДЕЛЧЕВА/

  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

І. Б клас

 

Учебна 2017/2018 година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Организация на учебния ден: полудневна организация на една смяна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС (протокол № 14/ 05.09.2017 г.), съгласуван е с обществения съвет към училището (протокол №7/11.09.2017 г.)  и е утвърден със заповед № 399-2/14.09.2017 г. на директора на училището

  

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

Начален етап

І клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

 

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

 

 

Български език и литература

7

 

224

Математика

4

 

128

Околен свят

1

32

 

Музика

2

64

 

Изобразително изкуство

2

 

64

Технологии и предприемачество

1

32

 

Физическо възпитание и спорт

2

64

 

Общо за раздел А

19

608

 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

Годишен брой часове за раздел Б

/съгласно рамковия учебен план/

3

96

 

Български език и литература

2

64

 

Математика

1

32

 

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Годишен брой часове за раздел В

0

0

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

/при вземане предвид на действително разпределените часове от раздел В/

22

704

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1.      Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование  (Приложение №1 към Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).

2.      Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика, минифутбол, минихандбал съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план и Заповед № РД–09–1111 от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за  организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности.

3.      Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4.      В І клас, в часа на класа, в съответствие със Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със заповед № Р09-1289/31.08.2016 г.на министъра на образованието и науката. Часовете по безопасност на движение по пътищата се провеждат, както следва: І срок – 8 часа, ІІ срок – 8 часа.

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                         

                      

Сподели: