Петък 19, Януари 2018г.

Училищен план-прием за учебната 2017-2018 година

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, ГРАД ХАСКОВО

ЗАПОВЕД

№ 257 /24.03.2017 г.

 На основание чл.258 ал.1, 259, ал. 1 от ЗПУО и чл.  19, ал. 1, т.5 от  Наредба № 12 / 01.09.2016 г.за статута и професионалното развитие на учителите,

директорите и другите педагогически специалисти,във връзка с 41, ал.1, чл.42 и чл.44 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация 

на дейностите в училищното образование и становище на обществен съвет - протокол № 4 от 13.03.2017г.

 УТВЪРЖДАВАМ:

 УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА учебната 2017/2018 г., както следва: 

  1. ПЪРВИ КЛАС:

брой паралелки – 2 /две/

брой места – 48 /четиридесет и осем/ 

  1. ПЕТИ КЛАС:

брой паралелки – 3 /три/

брой места – 87 /осемдесет и седем/ 

  1. Промяна броя на паралелките в останалите класове:

ІІ клас – 2 паралелки, свободни места – 9 бр.;

ІІІ клас – 1 паралелка, свободни места – няма;

ІV клас – 2 паралелки свободни места – 10 бр.;

VI клас – 2 паралелки, свободни места – няма;

VII клас – 3 паралелки /без промяна/ свободни места – 21 бр.; 

  1. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден –V клас при желание на родителите.

 

Приемът на ученици в първи клас се извършва по ред и график, утвърден със заповед на Кмета на Община Хасково.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Хасково от Димитрина Димитрова – ЗДУД.

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Бонева, на длъжност  заместник-директор по учебната дейност.

 ДИРЕКТОР:                                    

         (МАРИЯ ДЕЛЧЕВА)

Сподели: