Събота 29, Февруари 2020г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, ГРАД ХАСКОВО

ЗАПОВЕД 221/ 29.03.2019 г.

 На основание чл.258 ал.1, 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1, т.5 от Наредба № 12 / 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с 41, ал.1, чл.42 и чл.44 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществен съвет - протокол № 5 от 14.03.2019г. 

УТВЪРЖДАВАМ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА учебната 2019/2020 г., както следва: 

1. ПЪРВИ КЛАС:
брой места – 44 /четиридесет и четири/
брой паралелки – 2 /две/

 

2. ПЕТИ КЛАС:

брой места – 78 /седемдесет и осем/

брой паралелки – 3 /три/

3. Промяна броя на паралелките в останалите класове:

ІІІ клас – 2 паралелки, свободни места – 12 бр.;

VI клас – 3 паралелки, свободни места – 2бр.; 

VII клас – 2 паралелки, свободни места – няма

ІV клас – 2 паралелки, свободни места – 15 бр.

ІІ клас – 2 паралелки, свободни места – няма;

4.Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден –V клас при желание на родителите.

Приемът на ученици в първи клас се извършва по ред и график, утвърден със заповед на Кмета на Община Хасково.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Хасково от Димитрина Димитрова – ЗДУД.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Бонева, на длъжност заместник-директор по учебната дейност.

ДИРЕКТОР:  МАРИЯ ДЕЛЧЕВА

Сподели: