Петък 20, Септември 2019г.

Училищен учебен план за V клас, дневна форма на обучение, въз основа на рамков

учебен план за общо образование за основната степен на образование

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ», ГР. ХАСКОВО

 

 

УТВЪРЖДАВАМ,

           ДИРЕКТОР:.............................

                                  /Мария Делчева/

 

 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

V. А  клас

 

Учебна 2017/ 2018 година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Организация на учебния ден: полудневна организация на една смяна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС (протокол № 14/ 05.09.2017 г.), съгласуван е с обществения съвет към училището (протокол №7/11.09.2017 г.)  и е утвърден със заповед № 401-1/14.09.2017 г. на директора на училището

 

 

І.  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 Прогимназиален етап 

V клас 

Учебни седмици

34

 

Раздел А – задължителни учебни часове

 

Учебни предмети

Седмичен брой

 учебни часове

Годишен брой учебни часове

 

Български език и литература

5

 

170

Чужд език – Английски език

 

3,5

119

Математика

4

 

136

Информационни технологии

1

34

 

История и цивилизация

2

68

 

География и икономика

1,5

51

 

Човекът и природата

2,5

85

 

Музика

2

68

 

Изобразително изкуство

2

68

 

Технологии и предприемачество

1,5

51

 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

 

Общо за раздел А

 

27,5

935

 Раздел Б – избираеми учебни часове 

Годишен брой часове за раздел Б

/съгласно рамковия учебен план/

2,5

85

 

 

 

Български език и литература

1,5

51

 

Математика

 

1

 

34

Общо за раздел А + раздел Б

30

 

1020

  

Раздел В – факултативни учебни часове 

Брой часове за раздел В

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

/при вземане предвид на действително разпределените часове от раздел В/

30

1020

 ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1.      Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование (Приложение №1 към Наредба № 4 / 30 ноември 2015 г. за учебния план).

2.      Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика, бадминтон, баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план и Заповед № РД–09–1111 от 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности.

3.      Всяка учебна седмица включва и по един час: час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

1.      В V клас, в часа на класа, в съответствие със Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със заповед № Р09-1289/31.08.2016 г.на министъра на образованието и науката. Часовете по безопасност на движение по пътищата се провеждат, както следва: І срок – 3 часа, ІІ срок – 3 часа. 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ», ГР. ХАСКОВО

 

  

УТВЪРЖДАВАМ,

           ДИРЕКТОР:.............................

                                  /Мария Делчева/

  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

V. Б  клас

 

Учебна 2017/ 2018 година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Организация на учебния ден: полудневна организация на една смяна

  

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС (протокол № 14/ 05.09.2017 г.), съгласуван е с обществения съвет към училището (протокол №7/11.09.2017 г.)  и е утвърден със заповед № 401-2/14.09.2017 г. на директора на училището

  

І.  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 Прогимназиален етап 

V клас 

Учебни седмици

34

 Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети

Седмичен брой

 учебни часове

Годишен брой учебни часове

 

Български език и литература

5

 

170

Чужд език – Английски език

 

3,5

119

Математика

4

 

136

Информационни технологии

1

34

 

История и цивилизация

2

68

 

География и икономика

1,5

51

 

Човекът и природата

2,5

85

 

Музика

2

68

 

Изобразително изкуство

2

68

 

Технологии и предприемачество

1,5

51

 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

 

Общо за раздел А

 

27,5

935

 Раздел Б – избираеми учебни часове 

Годишен брой часове за раздел Б

/съгласно рамковия учебен план/

2,5

85

 

 

 

Български език и литература

1,5

51

 

Математика

 

1

 

34

Общо за раздел А + раздел Б

30

 

1020

  Раздел В – факултативни учебни часове 

Брой часове за раздел В

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

/при вземане предвид на действително разпределените часове от раздел В/

30

1020

 ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1.      Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование (Приложение №1 към Наредба № 4 / 30 ноември 2015 г. за учебния план).

2.      Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика, бадминтон, баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план и Заповед № РД–09–1111 от 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности.

3.      Всяка учебна седмица включва и по един час: час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

1.      В V клас, в часа на класа, в съответствие със Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със заповед № Р09-1289/31.08.2016 г.на министъра на образованието и науката. Часовете по безопасност на движение по пътищата се провеждат, както следва: І срок – 3 часа, ІІ срок – 3 часа. 

 

 

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ», ГР. ХАСКОВО

 

 УТВЪРЖДАВАМ,

           ДИРЕКТОР:.............................

                                  /Мария Делчева/

  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 V. В  клас

 

Учебна 2017/ 2018 година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Организация на учебния ден: полудневна организация на една смяна

  

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС (протокол № 14/ 05.09.2017 г.), съгласуван е с обществения съвет към училището (протокол №7/11.09.2017 г.)  и е утвърден със заповед № 401-3/14.09.2017 г. на директора на училището

   

І.  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 Прогимназиален етап 

V клас 

Учебни седмици

34

 Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети

Седмичен брой

 учебни часове

Годишен брой учебни часове

 

Български език и литература

5

 

170

Чужд език – Английски език

 

3,5

119

Математика

4

 

136

Информационни технологии

1

34

 

История и цивилизация

2

68

 

География и икономика

1,5

51

 

Човекът и природата

2,5

85

 

Музика

2

68

 

Изобразително изкуство

2

68

 

Технологии и предприемачество

1,5

51

 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

 

Общо за раздел А

 

27,5

935

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

Годишен брой часове за раздел Б

/съгласно рамковия учебен план/

2,5

85

 

 

 

Български език и литература

1,5

51

 

Математика

 

1

 

34

Общо за раздел А + раздел Б

30

 

1020

   Раздел В – факултативни учебни часове 

Брой часове за раздел В

 

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

/при вземане предвид на действително разпределените часове от раздел В/

30

1020

 ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1.      Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование (Приложение №1 към Наредба № 4 / 30 ноември 2015 г. за учебния план).

2.      Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика, бадминтон, баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план и Заповед № РД–09–1111 от 15.08.2016 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности.

3.      Всяка учебна седмица включва и по един час: час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

1.      В V клас, в часа на класа, в съответствие със Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП в системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със заповед № Р09-1289/31.08.2016 г.на министъра на образованието и науката. Часовете по безопасност на движение по пътищата се провеждат, както следва: І срок – 3 часа, ІІ срок – 3 часа. 

 

Сподели: