Четвъртък 18, Април 2019г.

Училищен план-прием за учебната 2018-2019 година

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, ГРАД ХАСКОВО

ЗАПОВЕД

№ 253/23.03.2018 г.

 На основание чл.258 ал.1, 259, ал. 1 от ЗПУО и чл.  19, ал. 1, т.5 от  Наредба № 12 / 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с 41, ал.1, чл.42 и чл.44 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация  на дейностите в училищното образование и становище на обществен съвет - протокол № 3 от 22.03.2018г.

УТВЪРЖДАВАМ:

 УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА учебната 2018/2019 г., както следва:

 1. ПЪРВИ КЛАС:

брой паралелки – 2 /две/

брой места – 44 /четиридесет и четири/

 2. ПЕТИ КЛАС:

брой паралелки – 3 /три/

брой места – 78 /седемдесет и осем/

 3.Промяна броя на паралелките в останалите класове:

ІІ клас – 2 паралелки, свободни места – 11 бр.;

ІІІ клас – 2 паралелки, свободни места – 10 бр.;

ІV клас – 1 паралелка, свободни места – няма;

VI клас – 3 паралелки, свободни места – 2бр.;

VII клас – 2 паралелки, свободни места – 5 бр.;

 4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден –V клас при желание на родителите.

 Приемът на ученици в първи клас се извършва по ред и график, утвърден със заповед на Кмета на Община Хасково.

 Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Хасково от Димитрина Димитрова – ЗДУД.

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Бонева, на длъжност  заместник-директор по учебната дейност.

 ДИРЕКТОР:   МАРИЯ ДЕЛЧЕВА

Сподели: