Петък 20, Септември 2019г.

Информация за административни услуги, предоставяни от училището 

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, приемане на ученици в І и в V клас – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

Заявление от родител за приемане на ученик при преместване

 3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

Заявление за признаване на клас от чужбина (от І до VІ клас)

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелство – информация

Услугата не се предоставя по електронен път

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение/свидетелство

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугите: ou_vapcarov_hs@abv.bg

Сподели: